groWise

Privacy

Privacy & Disclaimer

Deze website is eigendom van www.growise.be
Maatschappelijke zetel: p/a Fosbury & Sons
Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen, België
Telefoon: +32 3 304 82 88. Mail: office@growise.be
Ondernemingsnummer : BE0691896050

Algemene informatie

De website www.growise.be biedt een eenvoudige en snelle toegang tot de inhoud, aanpak, associate partners en referenties van onze organisatie. De informatie op de websites van groWise is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. GroWise verzekert dat het alle mogelijke inspanningen doet zodat de informatie op zijn website zo juist, betrouwbaar en actueel mogelijk is. Daartoe werkt groWise de website naar best vermogen en op geregelde tijdstippen bij, zonder te garanderen dat alle ter beschikking gestelde informatie volledig, juist of nauwkeurig is. Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie, dan stellen wij het op prijs dat u die meldt. U kan daartoe de contactpagina gebruiken – graag met verwijzing naar de precieze locatie van de onjuistheden. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij u enkel ter informatie aan. GroWise beheert die andere websites en de informatie erop niet, en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan. De diverse entiteiten en organisaties zijn verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun site vermelden.

Aansprakelijkheid

GroWise kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website of op de externe websites waarnaar deze site verwijst.

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande en schriftelijke toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kan u rechtstreeks contact opnemen met de Luc Limère. Aan de informatie op deze website kan u geen rechten ontlenen. GroWise behoudt zelf alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie op onze sites is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen moet u echter wel persoonlijke gegevens vrijgeven. Dat kan het geval zijn als u via een formulier een vraag stelt of een bestelling plaatst bij groWise, als u wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een activiteit, als u wil deelnemen aan een enquête of een discussieforum. GroWise eerbiedigt daarbij uw persoonlijke levenssfeer. De beheerders van de sites die persoonsgegevens verzamelen, moeten deze behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer persoonsgegevens verzameld worden, geeft groWise u de volgende garanties:
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden.
GroWise treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Logbestanden

Tijdens uw bezoek aan de site www.growise.be verzamelt GroWise in logbestanden informatie over de bezochte pagina's, het IP-adres van uw computer en uw type browser. Deze informatie wordt uitsluitend verzameld voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en -verkeer op de site en om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. De site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.  

Betalingsvoorwaarden

De standaard betalingsvoorwaarden voor bedrijven die beroep doen op de diensten van groWise is 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Bij laattijdige betaling behouden wij het recht om de officiële verwijlintresten aan te rekenen (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 16/03/2015).

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Handelsmerk en Copyright-informatie

Onze websites zijn auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van teksten, logo's of combinaties van elementen van de website, zonder de nadrukkelijke toestemming of expliciete vermelding van groWise, is verboden. Een copyright is het eigendomsrecht van een origineel werk en het wordt in de meeste landen over de wereld erkend door copyrightwetten. Copyright bestaat uit de uitdrukking van een idee, maar niet het idee zelf. Het kan vele vormen aannemen maar het wordt over het algemeen gecatalogeerd onder literatuur, muziek, drama, pantomime, choreografie, fotografie, grafiek, beeldhouwkunst, computerprogramma's, films, visuele en auditieve opnames. Deze opsomming is bovendien niet-limitatief. Alle teksten, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, logo's, illustraties enz… blijven het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Het aanwenden van deze met copyright of handelsmerk beschermde inhoud(en) is enkel voor informatieve doeleinden. Wanneer tekst, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, logo's, illustraties,... toch op een onrechtmatige wijze zouden worden gebruikt, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met groWise. Wij doen dan zo snel mogelijk een rechtzetting.

Rechten en toelatingen - linken naar deze site 

Indien u interesse heeft om materiaal te gebruiken van één van de websites van groWise, wordt u vriendelijk gevraagd om contact met ons op te nemen via het contactformulier op één van deze websites. Deze gebruiksvoorwaarden mogen en kunnen gewijzigd worden wanneer dit nodig blijkt, en dit zonder voorafgaande waarschuwing. Indien u deze site (of andere sites van groWise) blijft gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze nieuwe gebruiksvoorwaarden. 
"Soms maken de omwegen het een stuk aangenamer je uiteindelijke doel te bereiken." - Karen Fried -
+32 3 304 82 88 I office(@)growise.be I BTW: BE0691896050
Welkom in ons kantoor bij Fosbury & Sons
Mechelsesteenweg 271 1.1, 2018 Antwerpen
Volg ons op