De ouderraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Benaming
Onder de benaming “Ouderraad van de HEILIG HART School”, te 2860 Sint Katelijne Waver, Albertstraat 38 wordt een feitelijke vereniging opgericht.

2. Zetel
De zetel van de ouderraad is gevestigd op de HEILIG HART School, te 2860 Sint Katelijne Waver.

3. Doelstelling
De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs – en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van de ouders en het optimaliseren van het onderwijs – en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen: - Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders. - Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen. - De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam. - Inspraak van de ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

4. Samenstelling van de ouderraad
4.1. Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. De ouderraad organiseert democratische verkiezingen. Indien het aantal kandidaten het aantal te begeven plaatsen niet overschrijdt, zijn alle kandidaten van rechtswege verkozen. Indien het aantal kandidaten het aantal plaatsen overschrijdt, moet men overgaan tot het houden van verkiezingen.

4.2. De ouderraad bestaat uit maximum 30 leden

4.3. Op uitnodiging van de ouderraad nemen de directeur en één afgevaardigde van het lerarenkorps deel aan de vergaderingen van de ouderraad in een raadgevende functie.

4.4. Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school, deel uitmaken van de inrichtende macht of van het schoolbestuur, of tot het personeel behoren, kunnen wel aanwezig zijn op de ouderraad met raadgevende stem. 2/5

4.5. Het mandaat in de ouderraad geldt in principe voor 4 jaar. Maar de ouderraad staat in voor de jaarlijkse vernieuwing en aanvulling van zijn samenstelling. Het mandaat eindigt wanneer het betrokken lid van de ouderraad geen kind meer heeft op school of als hij/zij niet meer wilt deelnemen.

5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen
5.1. De ouderraad verkiest op een democratische wijze de bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een ondervoorzitter.

5.2. De ouderraad verkiest op een democratische wijze zijn afgevaardigden van de ouders in de schoolraad.

5.3. De verkiezing van de bestuursleden en de verkiezing van de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad gebeurt binnen de ouderraad zelf. Deze verkiezingen worden georganiseerd door de ouderraad op gelijkaardige wijze als de verkiezing voor de vertegenwoordigers in de ouderraad. (zie aangehecht kiesreglement) De bestuursleden worden verkozen voor een periode van twee jaar. De afgevaardigden van de ouders in de schoolraad worden verkozen voor een periode van vier jaar.

5.4. Om belangenvermenging te vermijden, gelden voor de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad een aantal onverenigbaarheden: - Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) deel uitmaakt van de inrichtende macht van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad. - Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) personeelslid is van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.

5.5. Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school deel uitmaken van de inrichtende macht of het schoolbestuur, of tot het personeel behoren, kunnen geen bestuursfunctie waarnemen.

6. Bevoegdheden van de ouderraad
6.1. De ouderraad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad en op eigen initiatief advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school.

6.2. Verder zal de ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren door volgende taken:

Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren met alle ouders.
Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.
Inspraak van de ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden.

7. De vergaderingen van de ouderraad
7.1. De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de 3/5 ouderraad.

7.2. De ouderraad vergadert minimum 6 keer per schooljaar. Minstens drie keer per schooljaar vergadert de ouderraad voorafgaand aan de vergadering van de schoolraad.

7.3. De secretaris verstuurt de uitnodiging. Ze bevat agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en zo mogelijk, bijbehorende documenten en nota’s.

7.4. De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter, in samenspraak met de andere bestuursleden. Alle leden van de ouderraad kunnen agendapunten indienen. De vaste agendapunten zijn: goedkeuring vorig verslag; mededelingen van de directie; briefwisseling; indien van toepassing het verslag van de vorige schoolraad; voorbereiding van de volgende schoolraad; verslag van de werkgroepen, varia,…

8. Uitnodigingen
De bestuursleden staan in voor de opmaak en verspreiding van de uitnodiging van de vergaderingen van de ouderraad. De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en het uur van de bijeenkomst evenals de agenda. De uitnodiging wordt verstuurd ten minste 7 kalenderdagen vóór de bijeenkomst.

9. Programmeringsvergadering
Jaarlijks organiseert de ouderraad een programmeringsvergadering, waarbij men alle ouders uitnodigt. Deze vergadering gaat door elke 2e of 3e vergadering van het nieuwe schooljaar. Op deze vergadering wordt het activiteitenverslag van het huidige schooljaar en het financieel verslag van het vorige schooljaar besproken en goedgekeurd.

10. Besluitvorming
In alle vergaderingen wordt er gestreefd naar een consensus. In uitzonderlijke gevallen wordt er tot de stemming over gegaan, waarbij een voorstel 2/3 (66%) meerderheid nodig heeft van minimum de helft van de alsdan aanwezige leden van de volledige ouderraad. Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd.

11. Verslaggeving
De secretaris staat in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de vergaderingen naar alle leden van de ouderraad. De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school. 4/5

12. Financiën
12.1. De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die vereist zijn om hun opdrachten en werking mogelijk te maken. Daartoe organiseert zij o.m. allerlei activiteiten van sociale, ontspannende of culturele aard, doet zij een beroep op sponsors of doet zij een beroep op subsidies vanwege lokale culturele raden of andere instanties, enz…

12.2. De ouderraad opent een eigen rekening waarbij minstens twee leden, waaronder de penningmeester, volmacht uitoefenen.

12.3. Vanaf 2.500 euro zijn er twee handtekeningen nodig om bewerkingen op de zichtrekening te doen.

12.4. Alle in-en uitgaven worden in een kasboek ingeschreven. Van elke uitgave wordt een bewijs bijgehouden.

12.5. Het saldo blijft positief.

12.6. Het kasboek en de rekening wordt éénmaal per jaar door een derde persoon gecontroleerd.

12.7. De middelen die de ouderraad verwerft, worden prioritair besteed aan het ouderverenigingswerk in de breedste zin van het woord en moeten uiteraard rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoedings- en onderwijswelzijn van de leerlingen van de school.

12.8. Het bestuur kan bovendien door bijzondere acties ook middelen verwerven en aanwenden ter ondersteuning van de school op voorwaarde dat voorafgaandelijk daartoe een onderling akkoord bestaat tussen de schooldirectie en de ouderraad. Hierin wordt duidelijk het gesteunde project bepaald en de ouders van de school worden bij de aanvang van een bijzondere actie daarover ondubbelzinnig geïnformeerd. Dergelijke projecten zijn uiteraard beperkt in omvang en tijd.

12.9. Het financieel verslag wordt jaarlijks op de programmeringsvergadering van de ouderraad ter goedkeuring voorgelegd.

13. Wijziging van het huishoudelijk reglement
Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren ten allen tijde en conform aan de besluitvorming. 5/5

14. Ontbinding van de ouderraad
In geval van ontbinding om gelijk welke reden zal het maatschappelijk actief, na aanzuivering van de schulden, overgemaakt worden aan een instantie met een soortgelijk doel, die door de ouderraad wordt aangeduid. Heilig Hartschool SKW

Albertstraat 38
2860 Sint-Katelijne-Waver
Email: secretariaat@hh-skw.be
Tel./Fax: 015 20 96 14

Waar kun je ons vinden?

Waar kun je ons vinden?